Nenad Stojanović: Samo kontinuirana saradnja može da doprinese boljem položaju mladih


Partnerski odnosi  između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom doprinose boljem položaju mladih. Kako to treba da izgleda u praksi pojašnjava savetnik u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu Nenad Stojanović.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Republički zavod za socijalnu zaštitu u dužem vremenskom periodu sarađuje sa različitim organizacijama civilnog društva, a jedna od njih je i Beogradski centar za ljudska prava.

Da li je saradnja nastavljena i ako jeste u kom obliku?  

Saradnja je počela u 2017. godini i uspešno je nastavljena i 2018. godine. Tokom 2018. godine saradnja je produbljena, intenzivirana i dobila nove obrise. Republički zavod za socijalnu zaštitu je posvećen ostvarivanju prava i participaciji korisnika koji su u sistemu socijalne zaštite. Beogradski centar za ljudska prava je organizacija koja se u dugom vremenskom periodu bavi zaštitom ljudskih prava, zagovaranjem i ostvarivanjem istih u svim segmentima društvenog života. Kroz zaštitu i kreiranje mehanizama institucionalne zaštite najranjivijih korisnika u sistemu socijalne zaštite stvara se odličan okvir da naše institucije sarađuju i kreiraju aktivne politike u zaštiti prava korisnika socijalne zaštite. U tom obliku se i odvija naša saradnja koja se ogleda u promovisanju primera dobre prakse i njihovu primenu.

Šta је vaša institucija dobila kroz saradnju  sa ovom organizacijom?

Naša institucija je dobila odličnu saradničku organizaciju koja može da nam predoči dugogodišnje iskustvo u zaštiti ljudskih prava, promociju istih naročito u domenu zaštite dece i mladih, kao i značaj da se javne politike kreiraju u partnerstvu sa civilnim sektorom. Smatram da će se u narednom periodu naša saradnja usmeriti na socijalnu inkluziju mladih iz društveno osetljivih grupa, a važan je i projekat koji se sada realizuje, a to je Uključivanje uživo 2.0.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Saradnja je neophodna i važna u ostvarivanju ciljeva koje proklamuju organizacije koje se bave omladinskim radom. Institucionalna povezanost je odličan put da se u dužem vremenskom periodu uspostavi mehanizam za sprovođenje omladinske politike od strane institucija koje sprovode te politike. Organizacije civilnog društva su najčešće odličan korektivni faktor kada institucije nisu u mogućnosti da efikasno i brzo odgovore na potrebe mladih. Zato kroz dvosmernu saradnju zajedno možemo da realizujemo zacrtane ciljeve.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Pre svega, treba insistirati na partnerskom odnosu između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom. Samo kontinuirana saradnja može da doprinese boljem položaju mladih. Adekvatna artikulacija interesa mladih kroz institucije može značajno da poboljša položaj mladih u društvu.

#OmladinskiRadZaBoljiGrad #Ministarstvoomladineisporta #NAPOR #Sinergija

Comments

comments