Unapređivanje položaja mladih u svetlu Briselskih sporazuma


U saradnji sa Radio-televizijom Puls iz Šilova, a uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), OEK Sinergija je sprovela petomesečni projekat u periodu od jula do novembra 2019. godine.

Rezultati petomesečnog projekta:

  1. Publikovana analiza o stanju omladinskih politika i položaju, potrebama i interesima mladih na severu Kosova nakon potpisivanja/primene Briselskih sporazuma;
  2. Uspostavljen Forum za omladinske politike sastavljen od mladih, donosilaca odluka i drugih aktera;
  3. Publikovani, predstavljeni i u javnosti promovisani javni predlozi i sažeci omladinskih/praktičnih politika namenjeni donosiocima odluka i drugim relevantnim akterima;
  4. Snimljene, montirane i publikovane 2 televizijske emisije sa predstavnicima Foruma za omladinske politike, lokalnih omladinskih akcionih saveta, odeljenja za omladinu, uključujući društveno angažovane mlade, donosioce odluka i druge relevantne aktere;
  5. Sprovedene minimum 2 kreativne kampanje na terenu i društvenim mrežama radi animiranja građana;
  6. Obuhvaćeno minimum 8.000 sugrađana prilikom emitovanja televizijskih emisija i organizovanja javnih akcija i kampanja.